الترجمات الايطالية

Traduzioni باللغة الإيطالية

 

التواصل التأملي من خلال المجتمع الدولي و interconfessionale و composta di individui e piccoli gruppi di preghiera che s'impegnano a vivere la بعد contemplativa del Vangelo nella vita quotidiana. L'espressione Principale di appartenenza è l'impegno nella pratica quotidiana della Preghiera Centrica، che trascende le differentenze geografiche، Culturali e defenseiose.

التوعية التأملية fornisce sostegno materiale e nella preghiera per ogni livello della sua comunità. Singoli praticanti ، piccoli gruppi di Preghiera Centrica e sezioni locali creano insieme una comunità globale di unità nel silenzio.

 

رؤية

https://www.contemplativeoutreach.org/vision-italian-translation/

 

طريقة التحضير المركزية

عنوان
الترجمات الايطالية 26 تموز، 2021

   

  فيديو يخدع sottotitoli باللغة الإيطالية:

  Il cammino Spirituale، di P. Thomas Keating. تيتولي فينورا ترادوتي:

  "Il Metodo della Preghiera Centrica ، Parte 1"

  "Il Metodo della Preghiera Centrica ، Parte 2"

  "L'Esperienza Psicologica nella Preghiera Centrica ، الجزء الأول"

  "L'Esperienza Psicologica nella Preghiera Centrica ، الجزء الأول"

  "L'Esperienza Psicologica nella Preghiera Centrica ، الجزء الأول"

   

  Libri باللغة الإيطالية:

  Risvegli. لا براتيكا ديلا القراءة الإلهية ، دي توماس كيتنج:

  https://www.ibs.it/risvegli-pratica-della-lectio-divina-libro-thomas-keating/e/9788887164398?inventoryId=54613923

  Crisi di fede crisi d'amore، di Thomas Keating:

  https://www.unilibro.it/libro/keating-thomas/crisi-di-fede-crisi-d-amore/9788810509302

  La preghiera del silenzio. Dimensione contemplativa del vangelo، di Thomas Keating:

  https://www.unilibro.it/libro/keating-thomas/preghiera-silenzio-dimensione-contemplativa-vangelo/9788830805804

  Invito all'amore. La via alla contemplazione cristiana، di Thomas Keating:

  https://www.unilibro.it/libro/keating-thomas/invito-all-amore-via-contemplazione-cristiana/9788830806047

  Il mistero di Cristo. Piccolo vademecum di cristologia، di Thomas Keating:

  https://www.unilibro.it/libro/keating-thomas/mistero-cristo-piccolo-vademecum-cristologia/9788838450006