เกี่ยวกับเรา

วันนี้ สัมมาทิฏฐิ ประจำปี

รองรับบทครุ่นคิดมากกว่า 90 บทใน 39 ประเทศ

ให้บริการมากกว่า 40,000 คน

รองรับกลุ่มสวดมนต์มากกว่า 800 กลุ่ม

สอนผู้คนกว่า 15,000 คนให้ฝึกสวดมนต์เป็นศูนย์กลางและฝึกสมาธิอื่นๆ ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นในพื้นที่

ให้การฝึกอบรมและทรัพยากรแก่บทและอาสาสมัครในท้องถิ่น

เผยแพร่และเผยแพร่คำสอนปัญญาของหลวงพ่อ Thomas Keating และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่สนับสนุนชีวิตครุ่นคิด

เกี่ยวกับ ครุ่นคิด